Regulamin

I. DEFINICJE
Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z
Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej
wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
     a. Akty Prawne – przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży lub Umowy
o Świadczenie Usług, z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian, które nastąpią w okresie obowiązywania
tych umów, jak również bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie
obowiązywania tych umów.
     b. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy tytułem
przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów
wysyłki.
     c. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
wprowadzane do Sklepu w celu korzystania z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
     d. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
     e. Klient – podmiot dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu, zawierający Umowę Sprzedaży
lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z niniejszym Regulaminem.
     f. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
     g. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
     h. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z
jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
     i. Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu, polegająca na umożliwieniu mu
łatwego zamówienia Produktów i wyświetleniu podsumowania Ceny.
     j. Newsletter – Usługa Elektroniczna, która umożliwia Klientowi otrzymywanie od Sprzedawcy informacji
handlowych, w szczególności o Produktach, Sklepie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez
Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta.
     k. Produkt – produkt znajdujący się w ofercie Sklepu, będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między
Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.
     l. Produkt z elementami cyfrowymi – Produkt zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi
połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe
funkcjonowanie (np. płyta CD); treść cyfrową oraz usługę cyfrową należy rozumieć w sposób przewidziany
przez Ustawę.
     m. Przedsiębiorca – Klient, niebędący Konsumentem, który zawiera Umowę Sprzedaży lub Umowę o
Świadczenie Usług w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą
lub zawodową.
     n. Regulamin / Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów
Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych przez Sprzedawcę
Klientom za pośrednictwem Sklepu. Regulamin określa prawa oraz obowiązki Klienta i Sprzedawcy.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, a także stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.
     o. Sklep – platforma prowadzona przez Sprzedawcę umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz
świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze
sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym https://koncertdwaserca.pl/shop/
     p. Sprzedawca – Justyna Helm prowadząca/y działalność gospodarczą pod firmą Kosmo Justyna Helm,
wpisana/y do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. Zielna 28/11, 51-313
Wrocław, NIP: 8951955903, REGON: 382787521, adres strony internetowej: www.koncertdwaserca.pl,
adres poczty elektronicznej: koncertdwaserca@gmail.com, numer telefonu: +48 602 790 580. W
zależności od rodzaju umowy zawieranej z Klientem, Sprzedawca jest stroną tej umowy jako sprzedawca
lub usługodawca.
     q. Treść – element tekstowy, graficzny lub multimedialny (np. informacja o Produkcie, jego fotografia, opis) w
tym utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z
2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz wizerunek osoby fizycznej, jaki jest zamieszczany i rozpowszechniany w
ramach Sklepu przez Sprzedawcę.
     r. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży
przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym
koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest
zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie.
     s. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), przez Sprzedawcę na rzecz
Klienta za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Regulaminem.
     t. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do
korzystania z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, tj.:

posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet o przepustowości minimalnej
umożliwiającej płynne odświeżanie stron www.
     u. Zamówienie – oświadczenie składane Sprzedawcy przez Klienta, w szczególności w formie elektronicznej,
określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta
konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. W ramach jednego Zamówienia Klient może zamówić kilka
Produktów.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i Przedsiębiorców.
2. Korzystanie z Usług Elektronicznych i zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu wymaga
spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta
Klient.
3. Informacje prezentowane w Sklepie oraz w Newsletterze stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl
przepisów Kodeksu Cywilnego.
4. Korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówień, może być
związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych),
zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
5. Korzystanie z Usług Elektronicznych jako usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi
zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych
Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Klienta. Strony
zobowiązane są podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk; Sprzedawca w
szczególności poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
6. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie swoich poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Sklepu
podwykonawcom. Pozostaje to bez wpływu na zakres oraz jakość Usług Elektronicznych.
III. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące Usługi
Elektroniczne:
a. umożliwianie Klientom składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych
w Regulaminie;
b. umożliwienie korzystania z Koszyka,
c. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;
d. Newsletter.
2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do
Koszyka. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą
złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
3. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera, wymagane jest wyrażenie przez Klienta zgody na
otrzymywanie informacji handlowych przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa lub kliknięcie
odpowiedniego przycisku oraz udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie Sklepu
(moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera).
4. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość rezygnacji z
Newslettera w każdej chwili i bez podania przyczyny, w szczególności poprzez kliknięcie w link
dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesyłanej do Klienta w formie wiadomości e-mail lub
wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
koncertdwaserca@gmail.com.
5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych
Klienta, a w przypadku ich zmiany do niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych
osobowych, podanych Sprzedawcy przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub
korzystaniem z Usług Elektronicznych;
b. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu;
c. korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z Aktami Prawnymi, postanowieniami
Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
d. terminowej zapłaty Ceny oraz innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej
wysokości;
e. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez Akty
Prawne, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich
dobra osobiste;

f. niepodejmowania działań takich jak:
 rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie
jakichkolwiek treści naruszających Akty Prawne (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
 podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście
w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub
ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu;
 modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności
podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Produktów.

6. Sprzedawca może ze względów technicznych czasowo, wyłączyć niektóre funkcjonalności Sklepu w celu
jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klienta
z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie głównej Sklepu.

7. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi można składać np. na adres e-
mail:koncertdwaserca@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacji zaleca się opisanie jej przyczyny, żądania

Klienta oraz danych kontaktowych Klienta – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
8. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że z Aktów Prawnych
wynika inny termin.
9. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług. Oświadczenie o wypowiedzeniu
Umowy o Świadczenie Usług składane przez Klienta może zostać złożone w szczególności przez
przesłanie jego treści na adres e-mail np. na adres e-mail: koncertdwaserca@gmail.com.
10. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług tylko z następujących, ważnych przyczyn
(katalog zamknięty):
a. sposób korzystania z Usług Elektronicznych jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem
funkcjonowania Sklepu,
b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy
bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. Klient narusza postanowienia pkt III. ust. 5 Regulaminu.
11. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Sprzedawcę zostanie
przesłane na podany przez Klienta adres e-mail.
12. Termin wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług dla każdej ze stron wynosi 14 Dni Roboczych.
13. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów
Sprzedaży.
IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W RAMACH UMOWY SPRZEDAŻY
1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z
Klientem są określone na stronie każdego Produktu.
2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty na stronie Sklepu.
3. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu w następujący sposób:
a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka;
b. Klient przechodzi do formularza danych do Zamówienia;
c. Klient wypełnia formularz Zamówienia wymaganymi danymi do zawarcia i realizacji Umowy
Sprzedaży;
d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych dodatkowych kosztów oraz metodę
dostawy;
e. Klient potwierdza akceptację Regulaminu zaznaczając odpowiedni checkbox;
f. Klient za pomocą odpowiedniego przycisku przesyła Sprzedawcy Zamówienie;
4. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość e-mail
z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.
5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy o
potwierdzeniu Zamówienia.
6. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę i koszty dostawy. O łącznej Cenie oraz kosztach dostawy
Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli
związania się Umową Sprzedaży.
7. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie
stanowią inaczej.
V. KOSZT, METODY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
a.i.1. Dostawa Produktu dotyczy jedynie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
a.i.2. Dostępne aktualnie metody dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu oraz w chwili
składania przez Klienta Zamówienia.
a.i.3. Dostępne metody dostawy mogą zależeć od wybranego sposobu płatności lub Produktu, mogą one ulegać
zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi
objęte.
a.i.4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, a wysokość ostatecznej opłaty za dostawę może zależeć od
wybranego przez Klienta Produktu. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg

minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa Produktów objętych Umową Sprzedaży jest darmowa.
a.i.5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas
przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia Produktu przez
przewoźnika. Termin dostawy liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży, nie jest jednak dłuższy
niż 12 Dni Roboczych.
a.i.6. Czas doręczenia Produktu przez przewoźnika jest uzależniony od wybranej przez Klienta metody dostawy i
jest prezentowany na stronie Sklepu.
VI. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi w szczególności następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży: płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu.
3. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, Sprzedawca
może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności. Nieuiszczenie płatności w ciągu 5 dni
od złożenia Zamówienia, a następnie w wyznaczonym dodatkowym odpowiednim terminie spowoduje
anulowanie Zamówienia.
VII. REKLAMACJE
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli Produkt jest niezgodny z
Umową Sprzedaży są określone w przepisach rozdziału 5a Ustawy.
2. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe
warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez
gwaranta i dołączonej do Produktu.
3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt zgodny z zawartą Umową Sprzedaży.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. mailowo na adres: koncertdwaserca@gmail.com. Jeżeli
reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu
umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od
jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
5. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgody z Umową Sprzedaży, Klient może, z zastrzeżeniami i na zasadach
określonych w Ustawie, żądać jego naprawy lub wymiany. Zastrzega się jednak, że w przypadku, gdy
doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta (naprawa lub
wymiana) jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca może:
a. dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub
b. naprawy, gdy Klient żąda wymiany, lub
c. gdy niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczy zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca jest
uprawniony do odmowy doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży – w przypadku
odmowy, Klientowi przysługują uprawnienia wskazane w ust. 7 poniżej.
Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności
znaczenie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową
Sprzedaży, oraz niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia
Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.
6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany
przez Klienta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta,
uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w
szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
7. Klient może z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Ustawie, złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny
albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy wystąpiła przynajmniej jedna z następujących sytuacji:
7.a. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z ust. 5 lit. c powyżej;
7.b. Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z ust. 6 powyżej;
7.c. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca
próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;.
7.d. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia
natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży.
7.e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie
dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej
wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową
Sprzedaży.
8. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest
nieistotna. Nie wyklucza to realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z
postanowieniami określonymi w punkcie IX Regulaminu.
9. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych przez
Sprzedawcę na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w
odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Klienta wraz
Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się
zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.

10. Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu Ceny.
11. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca towary Sprzedawcy na jego koszt.
Sprzedawca zwraca Klientowi Cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania Produktu
lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla
niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli brak zgodności
Produktu z Umową Sprzedaży istniał w chwili jego dostarczenia i został ujawniony w ciągu dwóch lat od
dnia dostarczenia Produktu Klientowi.
13. W odniesieniu do Produktów z Elementami Cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak
zgodności z Umową Sprzedaży treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który
wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową Sprzedaży miały być dostarczane. Czas ten
nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu z Elementami Cyfrowymi.
14. Jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak
konkretnej cechy Produktu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z
Umową Sprzedaży na zasadach określonych w art. 43b ust. 4 Ustawy, tj.:
14.a. w zakresie przydatności do celów, dla których zazwyczaj korzysta się z tego rodzaju Produktów, z
uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
14.b. w zakresie występowania w takiej ilości i posiadania takich cech, w tym trwałość i bezpieczeństwo (a w
odniesieniu do Produktów z Elementami Cyfrowymi również funkcjonalność i kompatybilność), jakie są
typowe dla tego rodzaju Produktów, których Klient może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę
charakter Produktu i publiczne zapewnienie Sprzedawcy, z zastrzeżeniem art. 43b ust. 2 pkt 2 Ustawy;
14.c. jeżeli jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Klientowi przed
zawarciem Umowy Sprzedaży i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru;
14.d. dostarczenia Produktu z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może
rozsądnie oczekiwać.

15. W przypadku Produktów z Elementami Cyfrowymi, jeżeli Klient nie zainstaluje w rozsądnym czasie
dostarczanych aktualizacji, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności tych
Produktów z Umową Sprzedaży, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umowa
Sprzedaży Produktu z Elementami Cyfrowymi, wynikający wyłącznie z braku dokonania tych aktualizacji,
jeżeli:
15.a. Klient został poinformowany o konieczności aktualizacji i konsekwencjach jej
niezainstalowania;
15.b. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji
instalacji.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter
dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do
skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub
odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie
złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz
obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w
szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie
rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania
Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych
(miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod
następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do
prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o
którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz.
25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze
zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania
sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów
(m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form
pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania
przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania
terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument
może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład w formie
wiadomości e-mail na adres koncertdwaserca@gmail.com.
2. W sytuacji, gdy Konsument wybierze elektroniczną formę odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca
jest zobowiązany do przesłania Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od
Umowy Sprzedaży.
3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu,
jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedawca prosi o dodanie w miarę możliwości w oświadczeniu o
odstąpieniu numeru Zamówienia lub rachunku – może to przyspieszyć obsługę złożonego oświadczenia o
odstąpieniu.
4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie
przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy
Sprzedaży, która:
a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w
posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie
pierwszego z Produktów;

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w
tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta
sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Jeżeli Konsument
wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie,
Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
w wysokości przekraczającej koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem
lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę
do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Konsument pokrywa wszystkie
bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i
nadania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument
może zwrócić Produkt na adres: ul. Zielna 28/11, 51-313 Wrocław. Sprzedawca prosi o dołączenie w miarę
możliwości dowodu zakupu Produktu.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z
niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji
Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (2) w której przedmiotem
świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (3) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (4) w której przedmiotem
świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (13) o dostarczanie treści
cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
X. LICENCJA

a.i.1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego
kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, wchodzące w jego skład elementy graficzne,
oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy
lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z
ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z Aktami Prawnymi i już
rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do i
wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, na terenie całego świata. Wykorzystywanie treści w
innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez
uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
a.i.2. Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub
dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Sklepie, z wyjątkiem sytuacji dozwolonych Aktami Prawnymi.
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane Osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
2. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania
Umowy Sprzedaży oraz korzystania z Usług Elektronicznych.
3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
Danych Osobowych.
4. Dane Osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce
prywatności i cookies.
XII. ZMIANA REGULAMINU
1. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniżej
wskazanych ważnych powodów (katalog zamknięty):
a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną
przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej
pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek
orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub
organów;
b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub
technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym
Regulaminie);
c. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez
wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych
funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
d. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą
poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych
funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Klientem a
Sprzedawcą.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez
publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o
Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do
środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianie. W
przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do
wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie
Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta i
Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.07.2023 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego.
3. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony
przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy
Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w
przypadku braku wyboru.
4. Treść Regulaminu jest udostępniana Klientowi bezpłatnie na stronie Sklepu.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług
Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną wiadomości na adres e-mail podany
przez Klienta.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej
Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego
Zamówienia oraz dołączenie do przesyłki dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo
utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.
7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, dlatego wszelkie